DMRFs Stadgar

Stadgar

 

Demokrati och Mänskliga Rättigheter förbundet

Stadgar för förbundet som antogs vid grundandet av förbundet den 25 oktober 2008

 

Organisations nr. 802443-5268

 

 1. Namn:

 

Organisationen heter Demokrati och Mänskliga Rättigheter Förbundet (Förkortas DMRF) och har säte i Stockholm, förbundet tecknas av styrelsen eller av styrelsen därtill utsedda personer.

 

 1. Förbundet grundvalar:

 

Förbundet är en ideell organisation. Förbundets arbetssätt baseras på demokratiska värderingar. Till grundval för förbundets verksamheter skall ligga Förenta Nationernas Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Förbundet förverkligar sin uppgift i enighet med sina stadgar. Förbundet är en riksorganisation och fungerar som paraply organisation till de andra samarbetsföreningarna.

 

 1. Målsättning

 

 1. Att avslöja den religiösa regimens brott mot mänskliga rättigheter i Iran särskild det brutala förtrycket som drabbar iranska folket särskilda kvinnor och ungdomar. Syftet är att sprida kunskap om dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige.

 

 1. Att stödja avslöjandet av den iranska regimens ”Kärnvapen program” i syfte att främja stabil fred i mellanöstern, världen och Iran.

 

 

 1. Att öka samhällets kännedom om fenomenet religiösa fundamentalismen som har skapats av den iranska regimen som idag ses som det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen.

 

 1. Att på moraliskt och ekonomiskt sätt stödja iranska motståndsrörelsens beslutade principer som alternativ till den iranska regimen och garantin för demokrati i Iran.

 

 1. Att väcka allmänhetens uppmärksamhet på den rättsliga ställningen för Iranska flyktingar i Camp Ashraf i Irak som skyddade personer enligt artikel 4 i Geneva konventionen.

 

 1. Att jobba för ett nationellt referendum i Iran under tillsyn av FN:s observatörer och erkända internationella institutioner.

 

 1. Att sprida olika former av information bland iranier för ett sekulärt och demokratiskt styre för framtida Iran.

 

 

 1. Att ha ett bra och ömsesidigt samarbete med andra svenska föreningar som jobbar för fred och frihet i världen.

 

 1. För att kunna verkställa humanitära mål genomför förbundet följande:

– Anordnar samlingar, seminarium och möten

– Deltar i liknande aktiviteter som arrangeras av andra föreningar och organisationer

– Söker finansiellt stöd och bidrag från statliga organisationer, fonder

– Söker finansiellt stöd och bidrag från individuella givare delvis genom

Penning samling p allmänna platser.

 

 

 1. Grundstadga:

 

Oavsett etnisk, religiös eller ideologisk bakgrund är vi eniga om att Iran behöver ett sekulärt och demokratiskt styre, ett styre som respekterar den enskilda människans frihet och värdighet. Varje medborgare skall ha lika värde och gentemot den offentliga makten ha yttrandefrihet, tryckfrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och religionsfrihet.

 

 

 

 • Medlemskap

 

Medlem i förbundet kan man bli som stöder förebundets grundvalar och syften, såsom de definierats i dessa stadgar. Medlemskapet erhålls genom betalningen av fastställd medlemsavgift på årsmötet.

Styrelsen äger rätt att suspendera medlem som på något sätt motarbetar förbundet i dess arbete och syfte, uteslutning beslutas av årsmötet.

 

 •  Organisation

 

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet samt styrelse. Dess kontrollerande organ är revisorerna.

 

 1. Årsmötet

 

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas årligen, skriftlig kallelse skall utsändas genom post eller email till samtliga medlemmar senast fjorton(14) dagar före mötets hållande. Såsom medlem inför ett årsmöte räknas den som har erlagt medlemsavgift.

På årsmötet skall det gångna verksamhetsårets förvaltning redovisas. Vid detta tillfälle skall även prövas om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för den mandatperioden. Vidare skall även vid årsmötet väljas styrelseledamöter, revisorer samt övriga eventuella befattningshavare för nästkommande verksamhetsår.

 

 1. Extra Årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar.

Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst en månad i förväg och handlingarna till medlemmarna skall vara dessa tillhanda sju dagar i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilket mötet utlysts.

 

 1. Ärenden vid årsmöte

 

 1. Fråga om årsmötet är behörig sammankallat
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterareför årsmötet
 5. Val av två personer att justera protokolet
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse
 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Val av:

 

 • Ordförande på ett år
 • Kassör på ett år
 • Firmatecknare
 • Valberedning
 • Revisorer

 

 1. Övriga val
 2. Övriga frågor

 

 1. Revisor

 

Årsmötet skall utse en(1) eller två (2) revisorer för att granska verksamhetsårets under

räkenskapen. På styrelsens begäran kan årsmötet även utse suppleanter till revisorerna.

 

 

 1. Verksamhetsåret:

 

 

Verksamhetsåret för DMRF löper från den 1 januari(1/1) till den 31 december (31/12).

 

 

 1. Röstregler:

 

 

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst utom

Personvallotten skall skiljas. Om ingen kandidat vid val med fler alternativ än två i en första

omgång erhållit en majoritet av röstetalet, skall omedelbart ytterligare ett antal valomgångar

hållas.

Tills detta förhållande inträffar, efter varje sådan valomgång skall den kandidat som erhålls minst

antal angivna röster, anses utslagen från omröstningen.

 

Röstberättigande vid årsmötet eller extra årsmötet är de som vid tidpunkten för mötet enligt § 5 är att betrakta som medlemmar. Vid styrelsemöte äger endast styrelseledamöter, eller ledamots suppleant, rösträtt.

 

 1. Stadgeändringar

 

Förslag om ändringar eller tilläg till dessa stadgar kan framställas av styrelsen eller enskild medlem i förbundet. Detta skall ske i skriftlig form. Förslag från medlemmarna måste alltid behandlas av sittande styrelse innan den kan tas upp av årsmöte eller extra årsmöte.

 

För att stadgarna skall ändras krävs det att förslagen härvidlag behandlas på två (2), på varandra följande, stadgeenlig sammankallade, årsmöten eller extra årsmöten, vilka fattar exakt likalydandebeslut i frågan. Vid första behandlingen av ändringen eller tillägget kan det förkastas eller förklaras vilande till nästa årsmöte eller extra årsmöte, medan den andra behandlingen antingen kan förkasta eller anta ändringen eller tillägget. Vid båda behandlingarna av ärendet gäller att två tredjedelar (2/3) av de på mötet närvarande medlemmarna röstar för en stadgeändring för att den skall kunna antas eller förklaras vilande.

 

 1. Upplösning av föreningen

 

DMRF upplöses om två (2) på varandra stadgeenlighet sammankallade, årsmöten eller extra årsmöten så beslutar. För att en upplösning skall komma till stånd krävs att minst tre fjärdedelar (3/4) av de på vartdera mötet närvarande medlemmarna röstar för förslaget.

I fall förbundet upphör skall föreningens tillgångar tillfalla ändamål eller överföras till en annan humanitär organisation varav beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet eller två extra möten med deltagandet av styrelse och andra närvarande medlemmar inom en månad.