Barnens rättigheters

Främja barnens rättigheter

 • Stoppa barnäktenskap; Stoppa barnarbete; Stoppa (rekrytering och mobilisering av) barnsoldater!
 • ”Barn är levande budskap som vi skickar till en tid som vi inte vill se.”
 • Konventionen om barns rättigheter (Barnkonventionen, CRC) antogs av FNs generalförsamling den 20 november 1989. Den trädde i kraft den 2 september 1990 på Världstoppmötet för Barn där Deklarationen om överlevnad, skydd och utveckling av barn presenterades och antogs, tillsammans med en Handlingsplan. Barnkonventionen blev den FN-konvention som fått högst antal ratificeringar och sätter normen för barns globala välfärd.
 • IRAN ANTOG BARNKONVENTIONEN
 • IRAN DELTOG I VÄRLDSTOPPMÖTET FÖR BARN
 • CRC konstaterar att barn har rätten att behandlas med respekt och rättvisa, oavsett vilka de är och var de kommer ifrån.
 • Fyra huvudpunkter:
 • Icke-diskriminering
 • Varje barn har rätt att utveckla sin potential – till exempel jämlik rätt till utbildning oavsett könstillhörighet, ras, etnicitet, nationalitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan status.
 • Övergripande princip
 • I alla situationer där ett barn är involverat, ska barnets bästa vara det primära övervägandet. Ett exempel är att en regering som skär ned budgetutgifter måste överväga konsekvenserna för barn och utforma politiken så att den främjar barnens intressen. Barnets röst måste höras och respekterad i alla frågor som rör deras rättigheter.
 • Rätten till överlevnad och utveckling
 • Detta innefattar tillgång till grundläggande faciliteter som vatten, sanitet, hälsovård och deras föräldrars och vårdnadshavares rättigheter till kunskaper om hälsa och näring. Och naturligtvis betyder ’alla barn’ att funktionsnedsatta barns rättigheter innefattar tillgång till utbildning och hälsovård.
 • Definition av ”ett barn”
 • Ett barn betyder varje människa som är yngre än 18 år.